Cheech and Chong – Up in Smoke (1978)

https://www.youtube.com/watch?v=HuYeQi4wB_k